Proximální femoropopliteální hluboká žilní trombóza

Přednáší:
doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

I. interní kardio-angiologická klinika FN Hradec Králové

Pacient: žena, 81 let


RA: bez VTE, OA: žilní trombóza v šestinedělí, art. hypertenze: Přichází pro 3 dny trvající otok celé levé dolní končetiny, který nemizí. Bez dušnosti a bolestí na hrudi. Synkopy neguje, nemá teploty.


Sledování pacienta: stále léčena, domácí léčba umožněna

Základní údaje
 • žena 81 let
 • rodinná anamnéza: bez VTE

Osobní anamnéza:

 • žilní trombóza v šestinedělí, art. hypertenze
 • ICHS – stav po nonSTEMI 7/2014, EF LK 45 %, třída dle NYHA I

Medikace:

 • Bisoprolol 2.5 mg
 • Rosuvastatin 10 mg
 • Acidum acetylsalicylicum 100 mg
 • Amlodipin 5 mg
 • pacientka přichází pro 3 dny trvající otok celé levé dolní končetiny, který nemizí
 • bez dušnosti a bolestí na hrudi
 • synkopy neguje, nemá teploty

Fyzikální vyšetření:

 • DF 16/min, AS pravidelná 62/min, váha 47 kg, výška 158 cm
 • astenická, s.š. 2/6 nad aortou a nad mitrální chlopní, AS pravidelná, asymetrický měkký otok LDK (+ 8 cm v lýtku, + 3.5 cm ve stehně)
Duplexní ultrazvuk

Duplexní sonografie prokazuje proximální femoropopliteální hlubokou žilní trombózu LDK s kraniálně zasahujícím trombem do oblasti Hunterova kanálu.

Laboratorní výsledky
 • Krevní obraz v normě
 • - Hb 122 g/l
 • - trombocyty 228 x 10/9/l

Biochemie:

 • kreatinin 80 umol/l
 • AST 0.35 ukat/l
 • ALT 0.21 ukat/l
Otázka
Jaký navrhujete další postup?

Je potřeba znát clearance kreatininu?

(jedna odpověd)

Crea clearance

Crea clearance = 1.23 x (140 – věk) x hmotnost (kg) x 0.85 [při ženském pohlaví]


Sérový kreatinin (umol/l)

Naše pacientka: 36 ml/min

Pozn.:

51-80 ml/min – mírná renální insuficience

30-50 ml/min – středně závažná renální insuficience

< 30 ml/min – závažná renální insuficience

Fragilní pacient
 • žena 81 let s anamnézou žilní trombózy
 • spontánní recidiva žilní trombózy femoropopliteální vlevo bez známek pro plicní embolii
 • fragilní pacient (věk, renální insuficience, hmotnost, kardiální onemocnění) x vitální soběstačná žena s dobrým zázemím
 • preference domácí léčby
Otázka 2
Jaký navrhujete další postup?

Jaké jsou zásadní limitace pro volbu domácí léčby žilního tromboembolizmu?

(jedna odpověd)

Vysvětlení
Otázka 3
Jaký navrhujete další postup?

Jakou iniciální antikoagulační léčbu budeme u naší pacientky preferovat?

(jedna odpověd)

Rizika závažného krvácení
Doporučení Je preference DOAC jako první volby v léčbě VTE (ACCP guidelines 2016)

Současná 9. doporučení dle ACCP (American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines) navrhují u pacientů s žilní trombózou nebo plicní emboli, kteří nemají malignitu dlouhodobou léčbu (první 3 měsíce) apixabanem, rivaroxabanem, dabigatranem nebo edoxabanem oproti terapii kumariny.

Kearon C, Aki E, Ornelas J. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline. Chest. 2016;149:315–352.

Otázka 4
Jaký navrhujete další postup? (jedna odpověd)

ACCP doporučení
Otázka 5
Jaký navrhujete další postup?

Jaké jsou obecně závažné důvody pro prolongaci antikoagulační léčby

(jedna odpověd)

apixaban/rivaroxaban
Doporučení pro praxi
 • Při antikoagulační léčbě je třeba vždy stanovit a sledovat clearance kreatininu
 • Při rozhodování o prolongaci antikoagulační terapie je třeba pravidelně porovnávat riziko krvácení vs rekurence VTE
 • Silnými prediktory rekurence jsou anamnéza spontánní plicní embolie nebo proximální žilní trombózy, aktivní malignita, antifosfolipidový syndrom
 • Také „fragilní“ nemocní (vyšší věk, renální insuficience, komorbidity) profitují z léčby DOAC oproti standardní terapii LMWH/warfarin
Konec

Otázka

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku

Laboratorní výsledky

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku

Duplexní ultrazvuk

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku

Tromboembolická nemoc u pacientky s crohnovou nemocí

45letá pacientka se dostavila na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice pro bolest lýtka levé dolní končetiny. Při vyšetření v 17.00 udává od rána trvající otok a bolest. Levá dolní končetina je při fyzikálním vyšetření oteklá od chodidla po tříslo.

Pacient: žena, 46 let
Základní anamnéza: M. Crohn, dlouhodobá remise na udržovací léčbě mesalazinem a biologiky, st. p. ileocekální resekci (2014).
Sledování pacienta: 2 měsíce

Zobrazit kazuistiku

Základní údaje

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku